Hvad er mindfulness

Mindfulness er en let tilgængelig meditationsform, der siden 1970’erne har vundet stort indpas blandt vesterlændinge, både hos professionelle behandlere som f.eks. kliniske psykologer og psykiatere, samt ikke mindst hos privatpersoner.

Hvad er mindfulness

Principperne i mindfulness udspringer fra praktiske øvelser i den buddhistiske lære, men har derudover ingen direkte forbindelse til hverken religion, livsanskuelser eller nogen bestemt kultur. Med mindfulness arbejder man udelukkende hen mod større mental udvikling og sindsro - og ingen mentale øvelser er bedre til at opnå dette.

Målet med mindfulness er at opøve sin evne til at være nærværende og fuldt opmærksom på nuet, deraf navnet. Alle ens tanker og følelser observeres som de er i øjeblikket, men de vurderes ikke subjektivt, som man normalt vil gøre. Man erkender blot, at de eksisterer, uden at lade sig påvirke yderligere af dem.

Derigennem opnår man en langt større selvindsigt, og endnu vigtigere, med mindfulness lærer man ikke at lade negative tanker og følelser få kontrollen over sindet.

Det er helt normalt at have negative tanker, men vi kan selv vælge, at de ikke skal have vores opmærksomhed - vi kan lære at lade dem passere, hvorved de mister deres styrke. Alt, vi står tilbage med, er det konstruktive.

Hvem kan få glæde af mindfulness?

Med ét ord, alle. Når du først har lært dig mindfulness meditation, vil du opleve en positiv indvirkning i mange forskellige aspekter af dit liv, måske oven i købet på områder, du ikke før troede kunne forbedres, eller havde brug for det.

Dog er ikke alle lige modtagelige over for mindfulness. Nogle er skeptiske i en sådan grad, at de enten bevidst eller ubevidst afviser øvelserne, selvom de egentlig udfører dem. Det er derfor vigtigt, at du er åben, når du laver øvelser til mindfulness, men så er du til gengæld også garanteret et stort udbytte. Faktisk har flere videnskabelige studier, uafhængigt af hinanden, undersøgt fordelene ved mindfulness, og er kommet frem til nogle bemærkelsesværdige resultater.

Det viser sig, at folk som har anvendt mindfulness i bare nogle få ugerpåviser positive forandringer både fysisk, psykologisk og socialt. Herunder kan du se nogle af de fordele de videnskabelige forsøg fandt ved mindfulness:

  • Efter 8 uger med mindfulness var forskerne i stand til at måle en øget grad af resistens overfor sygdomme. Ved at udøve mindfulness styrker du altså dit immunforsvar, og dermed din evne til at bekæmpe sygdomme.
  • Folk, der benyttede øvelser til mindfulness, var gladere, og havde mange flere positive følelser, end normalt. Derudover blev hyppigheden og styrken af de negative tanker og følelser mindsket. F.eks. følte deltagerne sig ikke længere stressede og irritable i hverdagen. Man får altså både flere positive følelser, og færre af de negative.
  • Mindfulness viser sig også at have stor indvirkning på vores mentale og kognitive evner. De testpersoner, der benyttede mindfulness, fik målt en øget mængde af det såkaldte “grå materie” i hjernen. Grå materie er en meget vigtig del af det centrale nervesystem, og forøgelsen betød, at testgruppen fik bedre evner inden for bl.a. læring, hukommelse, regulering af følelser, empati, fokus og koncentration.

Hvordan virker mindfulness

 

Hvordan bliver mindfulness brugt professionelt?

Det siger sig selv, at mindfulness kan have store fordele for den enkelte person i vedkommendes privatliv, men mindfulness bliver også brugt professionelt.

Antallet af kognitive behandlere, der uddanner sig i mindfulness, for at kunne bruge det på deres patienter, er kraftigt stigende. Ligeledes anvender mange i sundhedssektoren, bl.a. læger og psykologer, mindfulness-øvelser som en måde, hvorpå de kan undgå at lade sig påvirke personligt af deres patienters problemer.

I flere amerikanske stater, bl.a. Florida og Californien, har fængselssystemet i de seneste par år arbejdet på at tilbyde mindfulness-kurser til de indsatte. Både fængselspersonalet, og de indsatte selv, har udtalt sig positivt om tiltaget, hvor mindfulness-øvelserne hjælper de indsatte til at reducere deres vrede og aggressioner - evner, som disse personer ikke tidligere har haft. Dermed kan selv folk med ekstreme problemer få glæde af bl.a. den rolighed, man opnår med mindfulness.

Derudover bliver mindfulness bl.a. også benyttet i forbindelse med parterapi, forældre/børn-relaterede problemer, som f.eks. fødselsdepression, som en kur mod fedme og ikke mindst til at gøre urolige skolebørn mere fokuserede og rolige.

Mulighederne ved brug af mindfulness er med andre ord mange, og spænder bredt.

Faktisk viser en del undersøgelser også, at mindfulness har lige så stor eller større positiv indvirkning på depression, end almindelig anti-depressiv medicin. Samtidig slipper man også for medicinens dårlige bivirkninger.

En meget omfattende undersøgelse fra 2013 konkluderede at mindfulness er “en effektiv behandling for en stor variation af psykiske lidelser, og er især effektivt til at fjerne angst, depression og stress.”

Hvorfor virker mindfulness?

Når det kommer til mindfulness, har videnskaben ikke haft problemer med at påvise alle de positive elementer, der følger med. Til gengæld har det knebet mere med at finde ud af, hvorfor mindfulness er så effektivt, og på så mange forskellige områder. Ny forskning, bl.a. med stor dansk deltagelse, har dog kastet nyt lys over, både hvorfor mindfulness virker, og hvordan.

mindfulness sammenlignes tit med samtaleterapi, da begge er ikke-medicinske behandlingsformer, og begge anvendes til behandling af eksempelvis depression, jalousi, spiseforstyrrelser, stress og andre psykisk betonede problemer. Selvom begge er effektive, er disse to behandlingsformer dog fundamentalt forskellige fra hinanden i deres fokus og virkning.

Normalt foregår samtaleterapi hos en psykolog, ved at man forsøger at omstrukturere patientens tankemønstre, for på den måde at vende de destruktive tanker til positive. De positive tankemønstre smitter efterhånden af på vores følelser, så vi på den måde bliver mere glade og optimistiske.

Ved en patient, der modtager samtaleterapi, vil man kunne se en øget aktivitet i de områder af hjernen, der styrer tanker, hvis de placeres i en CT-scanner. Samtaleterapi er dermed en indirekte behandlingsform, hvor man ikke konkret arbejder med følelserne, men derimod de tanker, der har relation til følelserne. Dette kaldes også en “top down”-mekanisme - altså, man laver et indgreb ovenfra, og “tvinger” tankerne til at ændres. Følelserne vil dermed også ændres som resultat deraf.

Hvordan virker mindfulness

Ifølge de nye undersøgelser har mindfulness, modsat samtaleterapi, en direkte virkning på de områder i hjernen, der regulerer følelserne. Ved brug af mindfulness opnår du en stabiliserende effekt af dine følelser, hvor du bliver bedre i stand til at håndtere dem.

Du forsøger ikke at fjerne det negative, men undlader blot at give det den sædvanlige kraft, ved ikke at fokusere på det. Derigennem bliver du i stand til at tænke mere klart, og får en langt bedre selverkendelse. Dette kaldes en “bottom up”-mekanisme, hvor man arbejder med fundamentet, der efterfølgende giver positive virkninger på flere andre områder, deriblandt også tankerne. Med mindfulness arbejder man altså konkret med problemet, hvorimod man med samtaleterapi påvirker problemet ad omveje.

Rent fysisk sker der også store ændringer i hjernen, når man jævnligt benytter mindfulness-øvelser. I lang tid har forskere ment, at hjernen ikke udviklede sig yderligere, når man nåede voksenalderen. Undersøgelser fra University of Wisconsin viser imidlertid, at mindfulness leder til en højere grad af neuroplasticitet i hjernen - et begreb, der dækker over hjernens evne til at udvikle sig og lære nyt.

Børn har generelt en høj grad af neuroplasticitet, der betyder, at de lærer nemmere end voksne, og på mange punkter er mere klarsynede. Denne evne kan altså genaktiveres, ved at lære mindfulness.

Hvordan adskiller mindfulness sig fra almindelig meditation?

Selvom mindfulness næsten konsekvent betegnes som meditation, er dette faktisk ikke helt korrekt. Meditation i klassisk forstand forstås som en mental øvelse med det formål at oparbejde åndelig ro og indsigt. Dette gøres bl.a. ved at sidde i samme position i lang tid, mens man fokuserer på sit åndedræt, eller ved at gentage bevægelser og besværgelser om og om igen.

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness adskiller sig markant herfra ved sit fokus på ukritisk nærvær og opmærksomhed. Hvor klassisk meditation fokuserer på at trække sig ind i sit eget åndelige indre, vil mindfulness i høj grad benytte den fysiske omverden i sine øvelser. Lidt firkantet stillet op kan man sige, at klassisk meditation er introvert (indadrettet), hvorimod mindfulness er ekstrovert (udadrettet).

Når vi alligevel benytter begrebet mindfulness meditation skyldes det, at de mest brugbare meditative elementer er en del af mindfulness, uden at man f.eks. skal lære at sidde helt stille i flere timer.

Pga. de ekstroverte elementer betyder det også, at du, når du lærer mindfulness, automatisk genskaber din nysgerrighed på verden, og den fascination, der som regel kendetegner børn, men desværre ofte ignoreres, når man vokser op. Du vil blive mere interesseret og mere søgende af natur, og det er netop de mennesker, der er de mest interessante, og får mest igen.

Gratis øvelse i mindfulness meditation

Vi tilbyder denne gratis mindfulness-øvelse, så du kan danne dig en bedre idé af, hvad mindfulness er i praksis. Øvelsen er meget simpel, og kan udføres uanset, hvor du befinder dig.

Øvelsen kalder vi for “External awareness”, og hjælper dig med at se verden som den reelt fremstår - virkelig se den, ikke kun ænse den perifært, som de fleste har for vane.

Hvorend du befinder dig lige nu, om du sidder eller ligger ned, prøv at se rundt omkring dig. Imens skal du prøve at navngive 5 objekter, når du ser på dem, f.eks. bog, vindue, blomst - hvilken ting det er, er ikke vigtigt, men vælg gerne ting, der ikke står ved siden af hinanden, så du er nødt til fysisk at bevæge hovedet eller kroppen, for at se dem. Du kan sige, hvad tingen er i dit hoved, eller du kan sige det højt, hvis du foretrækker.

Herefter skal du vælge og navngive 4 af disse objekter, mens du ser på dem. Hvilke du vælger, og i hvilken rækkefølge, er ikke vigtigt. Det er ikke en test, og der er ikke noget, som er forkert. Hvis du ikke kan huske alle objekterne, er det også helt fint, bare se på og navngiv dem, du husker.

Herefter skal du gøre det samme igen, men kun vælge 3 af objekterne. Se på dem og navngiv dem. Gør dette både for 2 objekter, og til sidst for 1 objekt.

Hvis du undervejs har svært ved at koncentrere dig, og kommer til at tænke på andre ting, er det helt normalt. Bare erkend, at en tanke eller følelse har været der, og skub den så lige så stille til side, inden du fortsætter med øvelsen.

Forsøg nu at gøre ligesom før - se på og navngiv denne gang 5 elementer i nærheden af dig, men gør det med 5 elementer, der har samme farve. Fortsæt på samme måde som før, indtil du når ned på at se og navngive én ting igen.

Hvis du har lyst, kan du nu forsøge at involvere mere af din krop i øvelsen. Vælg og navngiv igen 5 ting, men i stedet for kun at se på dem, skal du nu bevæge dig over til dem. Rør ved den ting, du vælger, mens du ser på den, og navngiv den så. Fortsæt på samme måde som før, indtil du når til én ting igen.

Hvad er formålet med øvelsen?

Formålet med den gratis mindfulness-øvelse er, at introducere dig for mindfulness i praksis, og forberede dit sind på principperne deri, altså her konkret hvordan vi genaktiverer og opbygger din opmærksomhed på den enkelte ting, og ikke kun helheden af genkendelige former.

mindfulness går, som tidligere nævnt, ud på at kunne være til stede i nuet, ukritisk og opmærksom. Mange mennesker ignorerer ubevidst de fleste sanseindtryk, de modtager i løbet af dagen, og på den måde afskærer man sig mentalt fra sin omverden, og dæmper sin opmærksomhed. Derfor er vi nødt til at lave øvelser, hvor vi er aktivt opmærksomme, for at stimulere denne evne.

Den gratis mindfulness-øvelse, ovenfor, har til formål at udvide den enkeltes bevidstheds-sfære, så der dannes et grundlag for, ukritisk, at erkende den verden vi lever i.

De principper, du stiftede bekendtskab med i den gratis øvelse, er gennemgående for alle øvelser, der forbindes med mindfulness, selvom øvelserne varierer. Variationen i øvelserne lærer dig dermed ikke noget grundlæggende nyt, men derimod hvordan du integrerer mindfulness i flere forskellige aspekter af dit liv, f.eks. når du går en tur, når du spiser, ja, selv når du vasker op eller sidder i din bil. På den måde vil mindfulness hurtigt blive naturlit for dig

Hvordan kommer jeg igang med mindfulness?

Afhængigt af hvordan du vil benytte mindfulness, og hvor grundig viden, du ønsker på området, er der flere forskellige muligheder, du kan overveje.

Lær mindfulness - til hverdagen

Vi tilbyder flere forskellige produkter til dig, der vil lære mindfulness, bl.a. Jeppe Langes populære lydbog “Mindfulness meditation - Ro og centrering i hverdagen”, der både kan fås som download og som CD. Jeppe har en uddannelse i mindfulness meditation, samt flere andre meditationsformer, og hans programmer har hjulpet mange mennesker i flere forskellige lande.

Mindfulness

Lær mindfulness - til dem på farten

Vi har også gjort det muligt at modtage vores program om mindfulness gennem en app på din smartphone, så du altid kan få glæde af det, uanset hvor du befinder dig. App’en kan hentes både til Apple’s iOS og til Android. Hvis du bruger en smartphone med iOS eller android, kan du finde et link til iTunes eller Android Market her.

Lær mindfulness - kursus i mindfulness

Hvis du ønsker at tage et kursus i mindfulness, tilbyder vi også dette. Kurset varetages af Bjarne Nybo, der har en uddannelse i mindfulness, og har mange års erfaring med personlig og professionel brug. Som deltager af kurset vil du også få adgang til “Mindfulness Web Academy”, der er en fælles portal for folk, der praktiserer mindfulness meditation. 

Bjarne nybo har desuden udgivet flere mindfulness-bøger, der bl.a. fokuserer på mindfulness som helhed, eller særlige aspekter som f.eks. afspænding. Hver af bøgerne om mindfulness indeholder desuden et lydprogram med guidede meditative øvelser. Du kan læse mere om mindfulness-bøgerne her.

Lær mindfulness - mindfulness for børn

Både børn og voksne kan få stor glæde af mindfulness, men måden hvorpå øvelser i mindfulness formidles bør ikke være ens. Det er vigtigt at tage hensyn til børns forståelse, fantasi, indlevelse og udvikling, og derfor kan det være en stor fordel, hvis børn benytter et program, der er skræddersyet til dem, ligesom voksne skal have koncepterne præsenteret på en anderledes måde end børn, for at få det fulde udbytte.

Fordelen ved mindfulness for børn er bl.a. bedre koncentration i skolen og større kreativitet, ligesom både sociale og emotionelle færdigheder skærpes. Dermed kan mindfulness for børn danne grundlaget for en konstruktiv udvikling, hvor barnet lærer at hvile i sig selv fra en tidlig alder. Du kan læse om mindfulness for børn her.

Mindfulness for børn og unge

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder og gode tilbud direkte i din indbakke.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev accepterer du samtidig vores privatlivspolitik og brugen af dine data. Læs privatlivspolitikken