Godkendt af Webshop-mærket

Når man handler på nettet, er det vigtigt, at man som kunde kan stole på den pågældende webshop. Der er mange historier om shop-ejere, der ikke lever op til god praksis for hvordan man driver virksomhed på nettet, eller som ligefrem snyder deres kunder.

Det vil vi på mindly.dk ikke have, at nogen skal tro om os, og vi har derfor indgået et samarbejde med webshop-mærket. Det er vores kunders garenti for, at de kan handle sikkert på nettet, når de besøger os.

Mindly.dk er godkendt af Webshop-mærket